ข้อมูลการข้อให้บริการ ( ดูข้้อมูลแยกตามรายบุคคล )


บริการโปรแกรม
อัพเดทรายชื่อคณาจารย์หน้าเว็บคณะฯ เพิ่มเติม    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-14 14:24:37
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
อัพเดทรายชื่อผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ฯ หน้าเว็บมหาวิทยาลัย    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-14 11:36:26
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
ขอแก้ไขและอัตเดตข้อมูลหลักสูตรในเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตามไฟล์แนบ    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-10 15:17:42
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายบริชัย รักษาชุม) เบอร์ติดต่อ 8878 อ่านรายละเอียด... }
ขอเพิ่มเติมBILL PAYMENT โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-10 13:41:09
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสิทธิกร ส่องแก้ว) เบอร์ติดต่อ 8851 อ่านรายละเอียด... }
BILL PAYMENT โครงการรับสมัคร รอบที่ 4    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-09 16:21:15
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสิทธิกร ส่องแก้ว) เบอร์ติดต่อ 8851 อ่านรายละเอียด... }
ปรับปรุงเว็บไซต์ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-04 16:12:27
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.พันธ์ทิพย์ เจริญศักดิ์) เบอร์ติดต่อ 8889 อ่านรายละเอียด... }
ccc    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-04 16:11:54
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวกันต์กมล หนูอุ่น )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.เนาวรัตน์ บุญนวล) เบอร์ติดต่อ 0865300080 อ่านรายละเอียด... }
ขอข้อมูลจำนวนสรุปการลงรับเอกสารภายนอกและภายในในระบบติดตามตั้งแต่วันที่ ก.ค.63-31 พ.ค.64    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-02 12:40:30
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
ขั้นตอนการขออนุมัติและเบิกจ่ายโครงการวิจัยธุรกิจ    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-05-28 16:56:56
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.จินตนา มีนา) เบอร์ติดต่อ 8875 อ่านรายละเอียด... }
พัฒนาระบบประกันคุณภาพข้อสอบเพิ่มเติม    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-05-28 10:30:29
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายเอกชัย แทนสุวรรณ) เบอร์ติดต่อ 8866 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด
บริการโสตทัศนูปกรณ์
บันทึกและตัดต่อวีดีโอ    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-15 14:50:58
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวสุจีรา แก้วมณี )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายสราวุธ บุญชูศรี) เบอร์ติดต่อ 8834 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายวิดิโอพร้อมตัดต่อสื่อของคณะศิลปฯ    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-10 15:24:10
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวสุจีรา แก้วมณี )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายบริชัย รักษาชุม) เบอร์ติดต่อ 8878 อ่านรายละเอียด... }
ถ่ายวิดิโอพร้อมตัดต่อ สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมคณะศิลปฯ    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-07 10:38:32
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวสุจีรา แก้วมณี )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายบริชัย รักษาชุม) เบอร์ติดต่อ 8878 อ่านรายละเอียด... }
ewrwerwer    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-02-08 10:37:50
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวสุจีรา แก้วมณี )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.เนาวรัตน์ บุญนวล) เบอร์ติดต่อ 0865300080 อ่านรายละเอียด... }
กล่องแปลงสัญญาและสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไปยังจอทีวี ณ ห้องประชุมคณะฯ (ชั้น 3 ตัวยู) ค่อนข้างหลวมและเมื่อเชื่อต่อสัญญาณ จอภาพสีค่อนข้างเหลือง และเชื่อมต่อสัญญาณส่งไม่ค่อยติด    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-11-16 10:39:33
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วัลลภา ภู่วานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8879 อ่านรายละเอียด... }
ขอใช้อุปกรณ์ ภายในห้อง LC410/1 LC HALL Auditorium อาคารศูนย์การเรียนรู้ (Learning Resource Center)    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-11-03 16:24:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุธิดา เภรีภาส) เบอร์ติดต่อ 0954198214 อ่านรายละเอียด... }
ไมค์ห้องSD317ไม่ดัง    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-10-26 09:19:57
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายจีระเดช หรรษพลางกูร )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายอภิบูรณ์ โรจน์สวัสดิ์สุข) เบอร์ติดต่อ 0991173777 อ่านรายละเอียด... }
ขอให้จัดเตรียมไมโครโฟน    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-10-23 22:45:17
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายรภัสศักย์ เหตุทอง) เบอร์ติดต่อ 0935841591 อ่านรายละเอียด... }
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมอุปกรณ์ในการ Live และบันทึกภาพนิ่ง    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-10-07 18:10:40
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นางสาวสุจีรา แก้วมณี )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สมัญญา ทวดสิญจน์) เบอร์ติดต่อ 8861 อ่านรายละเอียด... }
งานรับมอบหนังสือ สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-10-07 09:19:11
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายนฤทัศน์ พัฒนกิจ )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางจิรัฐฐา แจกจันทร์) เบอร์ติดต่อ 0822729844 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมดบริการคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้คเปิดใช้งานไมไ่ด้    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-15 14:40:29
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.อรสา บำรุงศรี) เบอร์ติดต่อ 8837 อ่านรายละเอียด... }
ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-15 12:14:20
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กรวรา แก้วทอง) เบอร์ติดต่อ 8854 อ่านรายละเอียด... }
เม้าเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-15 10:53:50
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุจีรา แก้วมณี) เบอร์ติดต่อ 8897 อ่านรายละเอียด... }
คอมพิวเตอร์ เข้าWindowsไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-15 09:51:11
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายจีระเดช หรรษพลางกูร) เบอร์ติดต่อ 0897241070 อ่านรายละเอียด... }
ขอใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-10 14:28:36
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ยชญ์ชวัล กีรติวานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8862 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องสำรองไฟเสีย    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-02 14:05:02
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุพรรณพร วรรณเวช) เบอร์ติดต่อ 8861 อ่านรายละเอียด... }
คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทตลอด    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-05-27 10:31:48
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.วริศรา บรภาค) เบอร์ติดต่อ 8841 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องคอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)ใช้งานไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-05-24 14:46:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายเอกสิทธิ์ เอกเพชร )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ยชญ์ชวัล กีรติวานิชย์) เบอร์ติดต่อ 8862 อ่านรายละเอียด... }
คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-04-21 10:38:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางวรารัตน์ เทียนศิลป์) เบอร์ติดต่อ 8825 อ่านรายละเอียด... }
ติดตั้งปริ้นเตอร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-04-20 11:16:18
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.สุพรรณพร วรรณเวช) เบอร์ติดต่อ 8861 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด
บริการเครือข่ายและโทรศัพท์
ติดตั้งโทรศัพท์ภายใน    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-06-15 12:17:58
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายจำเป็น ปรีชา )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กรวรา แก้วทอง) เบอร์ติดต่อ 8854 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องสแกนลายนิ้วมือหอพักช่อม่วง    วันที่แจ้งเรื่อง 2021-02-25 14:32:24
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายพนมสิทธิ์ สุดมา) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
๊UPDATE คอมพิวเตอร์    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-09-29 10:59:14
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายราเชน เมืองหนู )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายเอกชัย แทนสุวรรณ) เบอร์ติดต่อ 0899096329 อ่านรายละเอียด... }
กล้องวงจรปิดไม่ทำงาน    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-08-13 15:57:44
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นางจักษณา สังข์มาลี) เบอร์ติดต่อ 2073 อ่านรายละเอียด... }
ขออุปกรณ์เชื่อมต่อ notebook กับ projector และ ขอไมค์ลอย    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-07-16 06:38:49
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ) เบอร์ติดต่อ 0954305088 อ่านรายละเอียด... }
แจ้งซ่อมท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-06-25 10:42:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กานดา ค้ำชู) เบอร์ติดต่อ 0846228946 อ่านรายละเอียด... }
เนตใช้ไม่ได้ ตั้งเเต่วันพุธที่เเล้ว    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-05-26 08:54:35
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จันอังคาร) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เนตใช้ไม่ได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2020-04-07 09:03:13
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายขวัญยืน ปานโม )   ชื่อผู้ติดต่อ   (นายนนทวัฒน์ จันอังคาร) เบอร์ติดต่อ 8867 อ่านรายละเอียด... }
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หอพวงผกา    วันที่แจ้งเรื่อง 2019-05-10 11:08:47
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายธวัชชัย อดิเทพสถิต )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กฏชกร บุญรัตน์) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
ประตูScanไม่สามารถใช้การได้    วันที่แจ้งเรื่อง 2019-03-29 10:36:38
{    ผู้ดูแลรับผิดชอบ ( นายธวัชชัย อดิเทพสถิต )   ชื่อผู้ติดต่อ   (น.ส.กฏชกร บุญรัตน์) เบอร์ติดต่อ 8828 อ่านรายละเอียด... }
อ่านทั้งหมด